Índex

el Partit

Definició

Comunistes de Catalunya és un partit nacional i de classe, democràtic, internacionalista i solidari, laic i feminista que s'organitza a Catalunya. Es fonamenta en els principis del marxisme, el leninisme, així com altres aportacions a la teoria i la pràctica revolucionaries. Es reclama hereu de la trajectòria històrica del PSUC.

Comunistes de Catalunya va ser fundat l’1 de novembre de 2014 a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, per militants comunistes provinents de diverses organitzacions, amb una clara voluntat unitària. És un partit obert que treballa activament per la unitat dels i les comunistes en una única organització revolucionària de Catalunya.

Objectius

Comunistes de Catalunya té com a objectiu irrenunciable i fonamental la transformació socialista de la societat, en la perspectiva d'una societat comunista, per aconseguir la superació de tota forma d'explotació, opressió, discriminació, expoliació o alienació. Objectius a aconseguir mitjançant la lluita de la classe treballadora i les capes populars. Comunistes de Catalunya defensa el dret a l'autodeterminació dels pobles, declara fermes conviccions republicanes i federals, i considera que la forma d'estat que millor serveix al desenvolupament de la democràcia i l'avenç del socialisme al nostre pais, es la república democràtica.

Els eixos polítics i programàtics de Comunistes de Catalunya estan recollits principalment en els següents documents:

Domicili

Comunistes de Catalunya té el domicili central a Barcelona, al carrer Liuva, núm 39-45. El seu àmbit d'actuació és fonamentalment Catalunya.

Altres dades de contacte amb Comunistes de Catalunya:

Militants

Ingrés

Podrà militar a Comunistes de Catalunya tota aquella persona que individualment, demani l'ingrés de manera voluntària, que conegui la seva política i estatuts i els accepti, i que compleixi amb els deures de la militància. Les incorporacions col·lectives hauran de ser aprovades pel Comitè Central. El Partit donarà el tractament que la Llei de Protecció de dades estableix a les dades personals dels afiliats.

Drets

Son drets dels i les militants:

 • Participar en la elaboració de la política del partit i intervenir lliurement sobre totes les qüestions pròpies de la seva activitat en els àmbits on participi.
 • La llibertat d'expressió i manifestació en l'àmbit intern, als òrgans d'expresió del partit, de crítica raonada sobre les actuacions i decisions preses pels òrgans del partit i per qualsevol dels seus membres.
 • Escollir i ser escollit per a formar part dels òrgans de direcció del partit, així com d'altres responsabilitats.
 • Exercir el dret a vot a la seva organització de base, així com als òrgans dels que formi part.
 • Participar personalment en tots els casos en que s'hagi de decidir sobre la seva actuació política, i apel·lar al Comité Central davant decisions que l'afectin i no consideri justes.
 • Elevar propostes als òrgans superiors del partit.
 • Rebre informació regular, en els àmbits on correspongui, dels acords polítics i les finances del partit.
 • Rebre formació per poder desenvolupar les seves tasques polítiques, creixer com militant i com a persona, i donar satisfacció a les seves inquietuds intel·lectuals.

Deures

Son deures dels i les militants:

 • Estar al corrent de pagament de les quotes establertes
 • Participar a les reunions de la seva organització de base i dels òrgans dels que es formi part, amb regularitat i puntualitat.
 • Difondre, aplicar i defensar en tots els àmbits la política de Comunistes de Catalunya, tot respectant la independència i observant les normes pròpies de cadascun dels moviments.
 • Complir i vetlar pel compliment de la unitat del partit, en consonància amb l'Article 8: Democràcia interna dels presents estatuts.
 • Respectar el règim disciplinari del partit, que és igual per tothom amb independència de les responsabilitats que s'assumeixin.

Baixa

Seran causes de baixa de l'organització:

 • Que així ho decideixi lliurement la persona afiliada, prèvia comunicació per escrit als òrgans corresponents.
 • La no satisfacció de les quotes fixades per un periode de tres trimestres, tenint en compte allò establert a l'article 26
 • L'aplicació d'una mesura disciplinària ferma associada a un incompliment d'estatuts, tal i com es recull al Títol 8, Règim disciplinari.

la Democràcia interna

Direcció col·lectiva

Comunistes de Catalunya és una organització profundament democràtica, que es basa en els principis de direcció col·lectiva, rendiment de comptes, i unitat d'acció i disciplina conscient.

Entenem per direcció col·lectiva la lliure participació de tota la militància en el debat i la elaboració de la línia política, la presa de decisions de manera col·lectiva en tots els àmbits de la organització després d'un debat el més àmpli i participatiu possible, la obligatorietat de traslladar les decisions de cadascun d'aquests àmbits als òrgans superiors per part dels seus responsables polítics, i la cerca d'una síntesi superadora en el debat.

Rendiment de comptes

Entenem per rendiment de comptes la obligatorietat per part dels òrgans de direcció i de cadascuna de les responsabilitats concretes de rendir comptes de la seva gestió de forma periòdica davant dels col·lectius o òrgans que els van escollir de manera crítica, així com la revocabilitat de totes dels responsabilitats davant els mateixos col·lectius o òrgans.

Unitat d'acció

Entenem per unitat d'acció i disciplina conscient la vinculació de tota la militància a les decisions preses pels òrgans de direcció en aquells temes que son de la seva competència, la seva aplicació en tots els espais de treball, la subordinació de les organitzacions de base i estructures intermitjes als òrgans superiors, l'exercici de l'autocrítica i la no existència de fraccions o corrents organitzats.

les Cèl·lules

Definició

El partit s'organitzarà allà on es dona el conflicte social, tant a nivell territorial com sectorial. Les organitzacions de base fonamentals del partit son les cèl·lules, ja siguin a nivell municipal o de barri/districte, o sectorials per centre de treball o àmbit específic. Cada militant estarà adscrit a una cèl·lula. Aquestes es podran constituïr a partir de tres militants.

Organització

Cada cèl·lula es reunirà en plenari com a mínim un cop al mes. El plenari escollirà com a mínim un/a responsable polític, i si s'escau i el tamany de la cèl·lula ho permet, un comitè de cèl·lula, amb les responsabilitats que siguin necessàries. Per a l'elecció de responsabilitats caldrà que consti com a punt de l'ordre del dia en la convocatòria del plenari. Es renovaran de forma ordinària cada dos anys, o com a mínim dins el procés congressual. La secretaria d'organització vetllarà pel correcte funcionament de les cèl·lules.

Tasques

Les tasques del col·lectiu son:

 • Participar dels debats i contribuïr a l'elaboració política del partit en general, i molt especialment a la pròpia del seu àmbit d'actuació.
 • El desenvolupament i l'aplicació de la política del partit en el seu àmbit concret d'actuació.
 • Enfortir i extendre la impantació del partit tant a nivell territorial com a nivell sectorial, contribuïnt a la creació de noves cèl·lules.
 • Contribuïr a l'organització de la classe treballadora en una perspectiva de transformació social.
 • Elaborar plans de treball concrets i fer-ne el balanç pertinent.
 • Difondre les publicacions i posicionaments públics del partit a tots els nivells.
 • Mantenir una fluïda comunicació amb les estructres intermitges i els òrgans nacionals.

el Congrés

Definició

L’òrgan suprem de direcció de Comunistes de Catalunya és el Congrés. Serà convocat de forma ordinària pel Comitè Central en un termini no superior a 4 anys. Podrà ser convocat de manera extraordinària pel mateix Comitè Central o per un 25% de signatures de la militància.

Composició

Estarà composat els delegats i delegades que s'escolleixin en funció del reglament establert pel Comitè Central en el moment de la seva convocatòria, seguint sempre un criteri de proporcionalitat. Caldrà per tant que el Comitè Central aprovi una Carta de Convocatòria, Carta de Normes i Projecte de Tesis o Proposta Política amb tres mesos d'antelació a la celebració del Congrés, i que les posi a disposició de totes les organitzacions del partit en el temps més breu possible.

Funcions

Són funcions del Congrés:

 • Aprovar el reglament del propi Congrés
 • El debat i l'aprovació, si s'escau, de l'Informe de Gestió del Comitè Central sortint.
 • El debat i l'aprovació, si s'escau, de les Tesis o Proposta Política del partit, que constitueixen l'element fonamental del seu anàlisi i estratègia política i marquen la línia política del partit.
 • El debat i l'aprovació, si s'escau, de modificacions als Estatuts o el Programa del Partit.
 • Escollir el Comitè Central, la Comissió de Garanties Estatutàries i la Comissió de Control Financer, per vot secret.
 • Resoldre l'informe al Congrés de la Comissió de Garanties Estatutàries.
 • Resoldre l'informe al Congrés de la Comissió de Control Financer.
 • Dissolució del Partit.

Comissió de garanties

La Comissió de Garanties Estatutàries s'encarrega de vetllar per l'aplicació dels estatuts i de la interpretació dels mateixos, del respecte a la democràcia i la unitat en la vida interna del partit per part del conjunt d'organitzacions i la militància. Estarà composada per cinc persones, escollides al Congrés, que escolliran entre els seus membres una presidència i una secretaria. La pertinença a la Comissió de Garanties Estatutàries és incompatible amb cap altra responsabilitat al partit, però podran assistir a les reunions de Comitè Central, amb veu i sense vot.

La Comissió de Garanties Estatutàries coneixerà tots els recursos presentats per membres de l'organització que hagin estat objecte de sanció. Podrà requerir, en compliment de les seves funcions, les informacions que consideri necessàries de qualsevol instància o militant del partit, que li hauran de ser proporcionades.

Les resolucions de la Comissió de Garanties Estatutàries seran raonades, per escrit, i es comunicaran al Comitè Central i a l'interessat/ada, així com a totes les instàncies del partit que siguin requerides per a la seva aplicació. Aquestes resolucions tan sols podran ser modificades pel Congrés.

les Estructures intermitges

Comitès territorials

Les cèl·lules d'un mateix àmbit d'ordenació territorial constituïran conjuntament Comitès Locals/Comarcals/Intercomarcals segons correspongui, escollits en les seves Conferències respectives. La seva funció principal serà la de coordinar l'activitat de les diferents cèl·lules que en formin part, aplicant i desenvolupant la política del partit, amb especial atenció a l'extensió organitzativa al territori en qüestió. Es reuniran cada dos mesos com a màxim.

Comitès de sector o àmbit

Les cèl·lules de Sector o d'Àmbit d'Activitat/Interès podran constituïr, seguint un critèri lògic Comitès de Sector o d'Àmbit, escollits en les seves Conferències respectives. La seva funció principal serà la de coordinar l'activitat de les diferents cèl·lules que en formin part, aplicant i desenvolupant la política del partit en el seu marc específic d'actuació.

Per la seva especificitat, el Moviment Obrer constituirà un Comitè, així com les comissions que resultin necessàries per tal d'aplicar i desenvolupar la política del partit, coordinant les activitats de totes les cèl·lules i Comitès de Sector organitzats en aquest àmbit.

Conferència

El màxim òrgan dels Comitès Territorials, d'Àmbit o Sector del partit és la Conferència. Seran convocades pels Comitès corresponents cada dos anys com a màxim. En cas de no existir el Comitè Territorial, Sectorial o d'Àmbit o no trobar-se en disposició de convocar la Conferència, podran ser convocades pel Comitè Central.

Estaran composades pels delegats/es que s'escullin a les organizacions de base en funció del reglament de la Conferència. El seu objectiu serà l'aplicació i el desenvolupament de la política del partit en el seu marc concret d'actuació. La Conferència escollirà el Comitè corresponent, amb un/a responsable polític i les responsabilitats que siguin necessàries, segons el reglament establert i seguint sempre criteris de proporcionalitat.

Conferència nacional

La Conferència Nacional podrà ser convocada pel Comitè Central per tractar temes específics, aprofundint o desenvolupant la política Congressual i en cap cas podran pendre acords relatius a les materies reservades al Cogrés. Estarà composada pels delegats i delegades que s'escullin en funció de la normativa establerta pel Comitè Central amb criteris de proporcionalitat, així com pel conjunt de membres del Comitè Central, que en seran delegats nats però en cap cas suposaran la majoria de la Conferència. També hi podran participar els i les membres de la Comissió de Garanties Estatutàries i la Comissió de Control Financer, amb veu però sense vot.

el Comitè central

Definició

El Comitè Central és el màxim òrgan de direcció del partit entre Congressos, el dirigent col·lectiu de la seva activitat política i la seva tasca organitzativa. És escollit pel Congrés. Es reunirà un mínim de quatre vegades a l'any, convocat pel Comitè Executiu o en cas d'urgència, pel Secretariat amb el vistiplau del Comitè Executiu. El Comitè Central es dotarà d'un reglament que regularà el seu funcionament.

Funcions

Són funcions del Comité Central:

 • Impulsar l'aplicació i desenvolupament de la línia política general i les decisions adoptades en els Congressos i Conferències Nacionals.
 • La direcció, coordinació i organització de l'activitat política del partit.
 • Escollir, d'entre els seus membres, al Secretari/a General, El Comitè Executiu i el Secretariat.
 • Escollir la direcció dels òrgans d'expressió del partit, així com qualsevol altre responsabilitat que es consideri necessària.
 • Escollir a les persones que han de representar al partit allà on correspongui.
 • Convocar Congressos i Conferències Nacionals.
 • Aprovació del pressupostos anuals, i balanç dels mateixos.
 • Asegurar la bona gestió del patrimoni i dels recursos financers del partit.
 • Establir els criteris i propostes dels candidats i candidates comunistes a les eleccions d'àmbit català, estatal i europeu.
 • Aplicar el règim disciplinari.
 • Assegurar que totes les seves decisions siguin explicades, conegudes, assumides i desenvolupades pel conjunt d'organitzacions del partit.

Convidats/des

El Comitè Central podrà cooptar a persones per formar-ne part. En cap cas el nombre total de persones cooptades en un periode entre congressos podrà superar el 10% de membres escollits en el marc del Congrés. Les propostes de cooptació les farà el Comitè Executiu, hauran d'estar raonades, i requeriran una majoria qualificada del Comitè Central.

el Comitè executiu

Definició

El Comitè Executiu és l'òrgan executiu del partit. S'encarrega de concretar les decisions del Comitè Central i vetllar perque es duguin a terme. S'encarrega de coordinar el treball de la organització entre Comitès Centrals. Administra els recursos financers i patrimonials del partit, en dirigeix els aspectes administratius i supervisa les accions judicials que pugui desenvolupar el partit. S'encarrega de l'elaboració de l'informe al Comité Central. És convocat pel Secretariat i es reuneix amb una periodicitat mensual, orientativament. El/la Secretari/a General és membre nat/a del Comitè Executiu.

Secretariat

El secretariat és l'òrgan de gestió de l'activitat quotidiana del partit. És convocat pel Secretari/a General, que n'és membre nat, i es reuneix com a mínim cada dues setmanes. Convoca el Comitè Executius, coordina el treball de l'organització entre la celebració dels mateixos i vetlla pel compliment i la concreció dels acords i les tasques emanades del Comité Executiu. Sobre el secretariat recau la representació pública de Comunistes de Catalunya.

Secretaries

El/la Seretari/a General, en representació del Comitè Central, assumeix la màxima representació individual de Comunistes de Catalunya, tant políticament com jurídica. Presenta al Congrés l'informe del Comitè Central, es responsabilitza de la presentació del'informe del Comitè Executiu al Comitè Central. Encapçala el Secretariat. Proposa els membres del Comitè Executiu i del Secretariat. Li correspon la màxima responsabilitat pel que fa al bon funcionament col·lectiu dels òrgans de direcció.

Recursos econòmics

Fonts

Els recursos econòmics del partit provenen de les quotes i aportacions de la militància; les subvencions oficials o particulars; les donacións, herències o llegats; les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que pugin obtenir-se.

Quotes

La quota d'afiliació que haurà d'aportar a les finances del partit cada afiliat/ada serà, com a mínim, de l'1% dels ingressos reals de cadascú. S'haurà de satisfer trimestralment, per domiciliació bancària individual. En cas de dificultats econòmiques, es podrà establir una quota excepcional, un cop observat cada cas per la responsabilitat de Finances. En el cas de càrrecs electes o de designació directa, les quotes es regeixen per la carta financera que aprovarà el comitè central

Comptabilitat

La comptabilitat del partit s'ha de portar de forma centralitzada i integral (tal i com estableix la llei de partits), i les organitzacions territorials i sectorials disposar recursos per a la seva activitat política, amb l'aprovació i supervisió de la secretària de finances del comitè central.

Comissió de control financer

La Comissió de Control Financer supervisa el compliment del pressupost aprovat pel Comitè Central, i controla les iniciatives económiques, el patrimoni i la comptabilitat del partit. Es reuneix amb una periodicitat trimestral per dur a terme la seva tasca, i n'informa a la direcció del partit.

Estarà composada per cinc persones, escollides al Congrés, que escolliran entre els seus membres una presidència i una secretaria. La pertinença a la Comissió de Control Financer és incompatible amb cap altra responsabilitat al partit, però podran assistir a les reunions de Comitè Central, amb veu i sense vot.