Dels aplaudiments als fets

salut

Dels aplaudiments als fets

Entenem i defensem la salut en un sentit ampli del benestar de l'ésser humà en tots els àmbits de la vida, i per això és important tenir en compte els determinants socials que afecten la nostra salut .El model sanitari que defensem és universal i públic 100x100 en la provisió ,titularitat i gestió, amb re-cursos suficients. Per tant, rebutgem el model neoliberal basat en el lucre i la mercantilització de la nostra salut.

Cal enfortir la Salut Pública i l’Atenció Primària, donant molta més importància a la salut comunitària. La protecció de la salut de la població a través de la prevenció de malalties i la promoció d’entorns i hàbits saludables són garantia per construir una societat amb una major qualitat de vida i preparada per afrontar els reptes presents i futurs que puguin afectar a la nostra salut. Cal destinar mes recursos i esforços a revaloritzar el pes de l’acció comunitària en la salut amb la col·laboració entre les administracions, la comunitat científica, els quadres professionals de diferents sectors i la ciutadania.

Els governs de la Generalitat i de l’Estat han fomentat privatitzacions, retallades i mercantilització del sistema sanitari, provocant una reducció de la qualitat assistencial amb l’augment de llistes d’espera, instaurant el copagament d’alguns serveis i generant un creixement de la contractació de mútues (al 2017, el 33% de la població de Catalunya comptava amb una mútua de salut privada). Tot plegat ha anat de la mà de l’augment de la percepció de que la gestió privada pot ser més eficient. Cal revertir aquesta situació.

Cal posar al centre del sistema l'atenció al conjunt de la ciutadania sense discriminació per raons econòmiques, de gènere, edat, origen o identitat. En els darrers temps ens hem trobat amb diverses situacions que, des de perspectives neoliberals i conservadores, qüestionaven l’accés a serveis bàsics de salut en les mateixes condicions i oportunitats a persones depenent de la seva situació administrativa o legal, edat o altres condicions. El nostre sistema públic ha d’estar preparat i garantir el dret i la qualitat del servei en aspectes com la interrupció voluntària de l’embaràs, l’atenció integral a persones trans-intersex, l’acompanyament en el final de vida o l’atenció a persones en situació irregular, entre d’altres.

Cal apostar per la recerca i l’avaluació rigorosa de l’efectivitat i l’eficiència de les intervencions en salut, així com assegurar la transparència i transferència del coneixement a la ciutadania. La recerca i la transparència són l’única garantia per assegurar que intervencions sense fonament científic o intervencions amb un interès purament capitalista i consumista siguin finançades i promogudes al nostre país, alhora que garanteixen que la ciutadania conegui els beneficis de les intervencions que formen part de la cartera de serveis dels nostre sistema. És important garantir la recerca tant en l’àmbit biomèdic com en el psicològic i social.

Cal garantir que el PIB destinat a la salut de les persones acabi amb les precàries condicions laborals del personal sanitari i garanteixi un finançament proporcional a l’impacte en la salut de la ciutadania. L’actual percentatge del PIB destinat a sanitat és del 6%. És una dotació inferior a la de 2008, si ho comparem amb el nombre de beneficiaris i està per sota de la mitjana europea. A més, es basa en la reducció de costos a costa de la precarització del personal sanitari i la infradotació a la Sanitat Pública i l’Atenció Primària. La creixent població envellida i amb malalties cròniques del nostre país i l’evidència científica ens indiquen que cal invertir recursos en prevenció i promoció, i no només en un sistema hospitalcentrista, que cal reformar per donar mes pes a l’Atenció Primària, l’autèntic eix vertebrador del sistema públic de salut que necessitem.